Đảo chuyển các cây bóng mát gốc to 25-35cm
Đăng: 02:39 09/12/2022