Cây Cần Thăng

Chiều cao:
Chiều rộng:
Đường kính thân:

VND
Số lượng: 2